Mediacja w prawie karnym

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego i zadowalającego dla obu stron, rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora.

 

Mediator to osoba trzecia, niezwiązana z żadną ze stron postępowania, mająca neutralne podejście do konfliktu karnego oraz samych stron konfliktu. Mediator zatem jest osobą całkowicie bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani pokrzywdzonego ani sprawcy przestępstwa.

 

Zadaniem mediatora jest wspieranie przebiegu negocjacji poprzez osobiste uczestnictwo w nich, pomoc w nawiązaniu wzajemnych relacji, łagodzenie powstających w trakcie rozmów napięć oraz pomoc w zrozumieniu stanowiska drugiej strony. 

mediacja-w-prawie-karnym.441637.jpg

Mediacja w prawie karnym

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego i zadowalającego dla obu stron, rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora.

 

Mediator to osoba trzecia, niezwiązana z żadną ze stron postępowania, mająca neutralne podejście do konfliktu karnego oraz samych stron konfliktu. Mediator zatem jest osobą całkowicie bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani pokrzywdzonego ani sprawcy przestępstwa.

 

Zadaniem mediatora jest wspieranie przebiegu negocjacji poprzez osobiste uczestnictwo w nich, pomoc w nawiązaniu wzajemnych relacji, łagodzenie powstających w trakcie rozmów napięć oraz pomoc w zrozumieniu stanowiska drugiej strony. 

mediacja-w-prawie-karnym.441637.jpg
mediacja-w-prawie-karnym.693238.jpg

Podkreślić także należy, iż zgodnie z treścią art. 23 a § 7 Kodeksu Postępowania karnego postępowanie mediacyjne prowadzone jest w sposób całkowicie bezstronny i poufny.
Powyższe oznacza, iż uzyskane w toku mediacji informacje, nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane na użytek dalszego postępowania karnego. Ponadto co najistotniejsze, do osoby mediatora ma zastosowanie treść art.  art. 178 a Kodeksu postępowania karnego, który wprowadza zakaz dowodowego przesłuchiwania mediatorów w oku dalszego postępowania zarówno w sprawach karnych jak i wykroczeniowych. 

 

Mediator w większość przypadków jest wyznaczany spośród osób wpisanych do wykazu, prowadzonego w każdym Sądzie Okręgowym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015 r, póz. 716). Listę mediatorów wpisanych do wykazu przez Prezesów Sądów Okręgowych można znaleźć na stronach  internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.

 

Postępowanie mediacyjne daje przede wszystkim duże szanse na szybkie zakończenie postępowania, a dodatkowo pozwala pokrzywdzonemu na uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa, bez konieczności wkraczania na drogę postępowania egzekucyjnego. 

 

Postępowanie   mediacyjne   może   być   prowadzone   zarówno   w   sprawie,   której przedmiotem postępowania jest przestępstwo jak i wykroczenie.

 

Podkreślić należy, iż postępowanie mediacyjne jest całkowicie dobrowolne. Sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie może  z inicjatywy (na wniosek) lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym. Strony są o tym pouczane, a także są informowane o celach i zasadach postępowania mediacyjnego.  

 

W przypadku niewyrażenia zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji przez którąkolwiek ze stron postępowania,  mediacja zostaje przerwana. W sytuacji gdy to sąd skierował strony do mediacji, postępowanie skierowane zostaje na rozprawę główną. 

Ostatnie aktualności

Nasze publikacje na tematy branżowe

Specjalizacje

Zobacz w jakim zakresie możemy ci pomóc

Sprawy cywilne i gospodarcze

Nasza Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy cywilne...

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje pełną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego...

Prawo pracy

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa pracy...

Ochrona dóbr osobistych

Nasza Kancelaria reprezentuje także naszych Klientów...

Sprawy karne

Kancelaria kompleksowo wspiera osoby prywatne jak i Klientów...

Sprawy odszkodowawcze

Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w sprawach...

Prawo egzekucyjne i upadłościowe

Po zakończonym sukcesem postępowaniu sądowym Kancelaria oferuje...

Porady prawne

Nasza Kancelaria oferuje każdemu Klientowi kompleksowe...